El Programa Escoles Verdes

Descobreix

El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar els nous reptes i valors de la sostenibilitat  des de l’educació.

Objectius

Els objectius del programa EV són:

 • Ajudar els centres educatius a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits del a vida del centre: currículum, gestió, participació i relacions amb l’entorn.
 • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn
 • Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

Agents que hi participen

 • Els centres educatius: són els actors principals del programa. La  Xarxa d’Escoles verdes està formada per 760 centres educatius.
 • L’Assessoria tècnica: la seva missió és assessorar i donar suport als centres educatius per dur a terme els seus plans d’acció anuals, avaluar-ne els resultats i implementar millores.
 • Les administracions locals: donen suport i participen en les propostes dels centres.
 • La Generalitat de Catalunya: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (direcció i  coordinació) i Departament d’Educació. 

El programa Escoles Verdes forma part de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i de la Red estatal Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red (EsenRED).

Com formar part del programa

El programa Escoles Verdes ofereix a través del Departament d’Educació una formació específica en educació per a la sostenibilitat per als equips dels centres educatius que volen formar part de la xarxa d’EV.

Durant aquesta formació, que es desenvolupa durant dos cursos escolars, cada centre:

 • realitza una diagnosi per conèixer el seu punt de partida respecte els quatre contextos d’acció del Programa: organització i participació, gestió sostenible, currículum educatiu i implicació en la millora de l’entorn,
 • defineix els seus objectius i les línies estratègiques a seguir per assolir l’ambientalització progressiva del centre i del seu projecte educatiu, i
 • elabora el seu Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (PES), el qual s’incorporarà als documents estratègics del centre (Projecte Educatiu, Projecte de Direcció i Programació General Anual).

El distintiu d’Escola Verda s’atorga en finalitzar la formació, un cop presentada aquesta documentació.

+ Informació relacionada amb la formació inicial per incorporar-se a la Xarxa d’Escoles Verdes

 

Compromisos de les escoles verdes

Formar part d’aquesta xarxa de centres significa replantejar-se àmpliament el treball educatiu i l’organització del centre, i per tant, requereix l’acceptació per part de tota la comunitat educativa d’aquests compromisos:

 • Realitzar, de manera participada i amb el suport de la direcció del centre i l’aprovació del Consell Escolar, un procés de millora contínua en educació per a la sostenibilitat. Aquest procés inclou:

– elaborar el seu Pla per l’Educació per a la Sostenibilitat i revisar-lo cada 4 cursos

– dur a terme Plans d’Acció anuals per  assolir els objectius prioritzats al seu Pla d’Educació per la Sostenibilitat

– valorar el Pla d’Acció Anual al finalitzar cada curs escolar

 • Impregnar la documentació bàsica de centre (Projecte educatiu, Projecte de direcció o equivalent i Programació general anual) amb els acords presos tant del Pla d’Educació per a la Sostenibilitat com del Pla d’Acció anual.
 • Disposar d’un Comitè Ambiental de centre com a equip impulsor.
 • Participar en les comissions territorials d’escoles verdes, que són l’eina bàsica per al seguiment i coordinació de les escoles verdes d’un territori i en la formació permanent

Actualitat Escoles Verdes

Si voleu conèixer les accions que es duen a terme a les Escoles Verdes de tot Catalunya, entreu a la base de dades del Programa i podreu veure quins temes s’estan treballant a cada centre.
Si voleu estar informats de totes les activitats del Programa i rebre informació sobre recursos educatius i esdeveniments ambientals d’interès, subscriviu-vos al butlletí electrònic d’Escoles Verdes.